College Koude Oorlog

De ene na de andere krant meldt dat er sprake is van een
herleving van de Koude Oorlog – en daarom is er juist nu
behoefte aan een duiding van de betekenis van die Koude
Oorlog voor de internationale betrekkingen anno 2017.

In het tweede decennium van de 21e
eeuw zijn we ook echt – niet in de
laatste plaats met de verkiezing van
de huidige Amerikaanse president –
aangekomen aan het einde van de overgangsperiode
van de Koude Oorlog naar
de nieuwe internationale situatie van de
21e eeuw. Nu wordt ook duidelijk in hoeverre
er een duidelijke cesuur is aan het
einde van de Koude oorlog in 1991 en wat
de historische continuïteiten zijn.
Deze reeks start aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog en loopt via ‘1991’ –
het jaar waarin de Sovjet Unie uit elkaar
valt, tot aan het heden. Per periode komen
er steeds drie thema’s aan bod:
1. De traditionalistische visie – die wil
dat de Koude Oorlog zou zijn ontstaan
omdat de Sovjet Unie naar expansie
zocht.
2. De revisionistische visie – die wil dat de
Koude Oorlog zou zijn ontstaan omdat
de Verenigde Staten naar expansie
zochten.
3. De post-revisionistische visie (uit de
zeventiger en tachtiger jaren en later)
– de Koude Oorlog zou zijn ontstaan
omdat de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie wel moesten botsen.
Tijdens de colleges wordt er ook iedere
keer een literaire en een cinematografi –
sche component behandeld. In de periode
1945 – 1991 zijn veel boeken en fi lms
geproduceerd die direct of indirect met
de Koude Oorlog te maken hadden. We
bespreken er een aantal van en kijken in
hoeverre er een realistisch beeld van de
ontwikkelingen van de Koude Oorlog is
geschetst.
Voor boekingen gaat u naar www.avgo.nl